1 Temmuz 2009 Çarşamba

Muhasebe 9

9) Hesap planı nedir?
bir işletmede kullanılacak muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye hesap planı adı verilir.
10) Aktifler nelerdir?
Dönen varlık
Maddi duran varlık
Maddi olmayan duran varlık
Yatırım
Diğer varlıklar (aktifler)
10. b) Pasifler nelerdir?
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Özkaynak

11) Tek düzen hesap çerçevesi ve planı nedir?

Ülkemizde 1.1.1994 tarihinden itibaren tüm işletmelere muhasebe sistemi uygulama tebliğindeki tek düzen planına uyma zorunluluğu getirilmiştir.

Bunlar:
1)Dönen varlık
kasa
banka
ticari mal
alacak seneti
hisse seneti
2) Duran varlık
bina
demirbaş
makine
cihaz ve tesis
taşıt
3) kısa vadeli yabancı kaynak

satıcılar
borç senetleri
banka kredileri
4) uzun vadeli yabancı kaynak
çıkarılmış tahviller
5) özkaynak
sermaye
dönem net karı
dönem net zararı
yedek
6) gelir tablosu hesabı

faiz
kira

7) maliyet hesabı

giderlerin toplanması

8) serbest

9) nazım hesabı

sözleşme imzalamak
teminat mektubu almak


12) İşletmenin kasasında bulunan paranın bir bankada açtırılan ticari mevduat hesabına yatırılması durumunda ne gerçekleşir?
Bir aktif hesap alacaklı, bir aktif hesap borçlu kayıt edilir.

13) Satıcıya borcun ödenmesinde ne gerçekleşir?

Bir aktif hesap alacaklı, bir pasif hesap borçlu kayıt edilir.


14) Hesabın açıklaması nasıldır?Kasa hesabı varlık hesabıdır ve tüm varlık hesapları borç kalanı verir.

Hesap 300 borç kalanı vermiştir.

15) Bir işletmenin işe başlama tarihindeki mali durumu:

nakit para: 100

ticari mal : 1.700

taşıtlar : 700

banka kredileri : 1.000

buna göre, açılış maddesinde sermaye hesabına yapılacak kayıt nedir?

sermaye = varlıklar toplamı - borçlar toplamı

= (100 + 1700 + 700) - 1000

= 1.500

sermaye pasip hesaptır ve alacak kalanı verir.

16) Bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamları birbirine eşit olduğunda ne gerçekleşir?

hesap kalanı vermez, kapalıdır.

17) Bir işletmede kullanılacak hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne denir?

Hesap planı

Muhasebe 8

5) Sermayedeki değişmelerin gelir ve gider hesapları nasıl izlenir?


6) Bilanço hesabında neler vardır?
Varlık hesabı
Borç hesabı
İşletme sahibi hakları hesabı
7) Gider tablosu hesapları nelerdir?
Gelir hesabı
Gider hesabı
8) Hesap türleri nelerdir?
1- asli hesap
kasa
mal
bina
alacak
borç gibi
gelir ve giderleri
doğrudan doğruya
ifade eden
2-düzenleyici hesap
asli hesapları etkileyen
asli hesapların temsil ettiği
aktif ve pasif değerlerin
gerçek değerinin gösterimi
alacak senetleri reeskontu
borç senetleri reeskontu
3-geçici hesap
tamamlanmayan işlemler
belli bir süre için kullanılan
bir konu için kullanılan
4- ana ve yardımcı hesap
bilanço hesap, borç hesap, sonuç hesap
asli hesap, düzenleyici hesap ve geçici hesap
aynı nitelikte bir unsuru bir bütün ve
bu bütünü oluşturan parçalar
banka (ana hesap), xbank (yardımcı hesap)
5) nazım hesap
varlık, sermaye ve borç artış ve azalış
yaratmayan
işletme yönetiminin izlenmesi
sözleşme imzalamak
teminat mektupları

Muhasebe 7

3-Hesaplar

47) Hesap ne demektir?

Mali nitelikli olayların her bir bilanço unsurunda (varlıklar, sermaye ve borçlar çeşidinde) ve faaliyet sonucunu oluşturan herbir unsurda yarattığı değişimlerin izlenmesini sağlayan çizelgeye hesap adı verilir

48) Hesabın borç ve alacak tarafı, borçlandırmak alacaklandırmak ne demektir?

Hesabın borç ve alacak tarafı; hesabın soluna borç, sağ tarafına alacak denir.

Borçlandırmak, alacaklandırmak; Herhangi bir hesabın sol tarafına, (borç tarafına) kayıt yapma işlemine hesabı borçlandırmak, sağ tarafına (alacak tarafına) kayıt yapma işlemine hesabını alacaklandırmak denir.

49) Hesap açmak ve hesap kalanı ne demektir?

Hesap açmak; Hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez yazılmasına hesap açmak denir.

Hesap kalanı; Bir hesabın borç ve alacak tarafların toplamları arasındaki farka hesap kalanı denir.

50) Aktif hesap ve pasif hesap nedir?

Aktif hesap = Varlıkların izlediği ve borç kalanı veren hesaplar

Pasip hesap = Sermaye ile borçların izlediği ve alacak kalanı veren hesaplardır.
29 Haziran 2009 Pazartesi

Muhasebe 6

41) Gelir tablosu nasıl gösterilir?

..... İşletmenin gelir tablosu
1 ocak - 31 aralık 200.
A. brüt satışlar
B. satış indirimleri (-)
net satışlar
C. satışların maliyeti (-)
brüt satış karı veya zararı
D. faaliyet giderleri (-)
faaliyet karı ve zararı
E. diğer faaliyetlerinden olağan gelirler ve karlar
F. diğer faaliyetlerden olağan giderler ve zararlar (-)
G. finansman giderleri (-)
olağan kar veya zarar
H. olağandışı gelir ve karlar
J. olağandışı gider ve zararlar (-)
dönem karı veya zararı
K. dönem karı, vergi ve diğer yasal
yükümlülükler karşılıkları (-)
dönem net karı veya zararı

42) İşletmenin aktif toplamından pasif toplamının çıkarılmasıyla ne bulunur?

Sıfır

43) Varlıklar toplamı = 180 tl
borçlar toplamı = 150 tl ise kaynaklar toplamı ne kadardır?

varlıklar toplamı = kaynaklar toplamı
aktif toplam = pasif toplam
180 = 180

44) Bir işletme aşağıdaki değerle işe başlamıştır?
nakit para= 10.000 tl
banka mevduatı = 99.000 tl
demirbaşlar = 20.100 tl
banka kredileri= 75.000 tl sermaye ne kadardı ?


sermaye = varlıklar toplamı - borçlar toplamı
= (10.000 + 99.000 + 20.100) - 75.000
= 129.000 - 75.000
= 54.100

45.) Faaliyet karı formülü nedir?

FAALİYET KARI = BRÜT SATIŞ KAR - GENEL GİDERLER

46) Sevgi sevgi'nin sahip olduğu değerler şöyledir:
nakit para = 100 tl
banka mevduatı = 15.000 tl
otomobil = 25. 000 tl
bina = 30.000 tl
alacak = 18.000 tl
borç = 17.000 tl
sevgi sevgi bunlardan 12.000 lira mevduatını, otomobilini, tüm alacaklarını ve borçlarını devrederek sevgi konfeksiyon işletmesi kurmuştur. Yani kurulan bu işletmenin öz sermayesi kaç liradır?


ÖZSERMAYE = VARLIKLAR - BORÇLA
= (12.000 + 25.000 + 18.000) - 17.000
= 55.000 - 17.000
=38.000

Muhasebe 5

31) Bilançodaki varlıklar kaça ayrılır?

Dönen varlıklar
Duran varlıklar

32) Dönen varlık nedir?

Para veya bir yıl ya da işletmenin normal faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin edilen varlıkarı toplamaktır.
Kasa,
Bankalar,
Ticari mallar,
Alacaklar.

33) Duran varlık nedir?

Normal koşullar altında bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen ve yararları bir yılda sona ermeyecek olan varlıklar yer almaktadır.
Demirbaşlar,
Binalar,
Taşıt,
Makine,
Tesis ve cihazlar

34) Varlıkların sağladığı kaynaklar kaça ayrılır?

Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Öz kaynaklar

35) Kısa vadeli yabancı kaynak neye denir?

Bir yıl içinde ödenmesi gereken borç.

36) Uzun vadeli yabancı kaynak neye denir?

Bir yıldan sonra ödenecek borç.

37) Özkaynak nedir?

İşletme sahibi ve ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş sermaye, faaliyetlerinden elde edilen fakat, işletme sahibine veya ortaklarına verilmeyip işletmede bırakılan karlar ve değer yükselmelerinin neden olduğu artışlar yer almaktadır.

38) Mali nitelikli işlemler neye denir?

İşletmeler mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunurken bu faaliyetlerle ilgili yapılan işlemlerin bazıları varlıklarda, borçlarda ve sermaye de değişmeler yaratır, bazıları ise yaratmaz.

Değişme yaratan işlemlere, muhasebe de mali nitelikli işlemler denir. Muhasebe işletmelerinin varlıklar, borçlar ve sermayede yaratacağı değişmeler, bilanço eşitliğini hiçbir zaman bozmaz.

39) Mali nitelikli işlemlere neler örnek verilir?

Peşin mal alma da, para artar; mal azalır.

Maliyetine peşin satış da, mal artar; para artar.

Karlı peşin satış da, para artar; mal azalır.

Zararlı peşin satış da, maliyeti artar; malın satış fiyatı azalır.

Kredili mal alışı da, mal artar; borç azalır.

Borç ödeme de, para azalır; borç artar.

İşletmeye işletmenin borçlu olduğu bir kişinin ortak olması, borç azalır; sermaye artar.

ÖZSERMAYE = VARLIKLAR - BORÇLAR

KAR / ZARAR = DÖNEMSONU ÖZSERMAYE - DÖNEMBAŞI ÖZSERMAYE

= (D.S.VARLIK - D.S.BORÇ) - (D.B. VARLIK - D.B. BORÇ)

SONUÇ " - " çıkarsa, zarar

" + " çıkarsa, kar olur.

40) Gelir tablosu nedir?

Bir işletmenin belirli bir döneme, genellikle bir mali yıla ait net sonucunu, brüt satış karı, faaliyet karı büyüklüklerine ve bunları oluşturan ana olaylara yer vererek gösteren bir mali tablodur.

Muhasebe 4

27) Mali tablolar nedir ve nasıl elde edilir?İşletmenin nasıl yönetildiği ile ilgili olan taraflara, işletme ile ilişkili olarak verecekleri kararlarda yararlanabilecekleri doğru, adil ve anlaşılabilir bilgiler iletmek olduğunu ve muhasebenin bu amacına birbirini izleyen iki işlevini gerçekleştirerek ulaştığıdır.Muhasebenin birinci işlevi sonunda elde edilen ve özetlenmiş bilgileri içeren mali tablolar, ilgili oldukları konuyu ve duruma ilişkin unsurları çeşitli ve parasal tutarların birer dökümü, birer listesidir.Mali tablolarda bir döküm, bir liste halinde sıralanan varlıkların, sermaye ve borçların çeşidi ve onlara ait büyüklüklerin farklı açılardan anlamlarının ve birbirleri ile ilişkilerinin araştırılması, mevcut durumun analizi ve olması gerekenle karşılaştırılarak yorumlanması sonucunda üretilen bilgilerin ilgili taraflara iletilmesi, onların kararlarında kullanabilecekleri verileri elde etmesine olanak sağlar.Mali tablolar belirli bir süre içinde oluşan mali nitelikteki olayların işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının unsurlarında yarattığı değişimlerin bir özetidir.28) Muhasebe de kaç mali tablo vardır?Bilanço tablosu

Gelir tablosu29) Mali tablolar ne zaman hazırlanmalıdır?Planlama, ölçme ve kontrol işlevlerinin gerçekleştirilebilmesi ve bunların sağlıklı sonuç verebilmesi için aslında devamlılık (süreklilik) gösteren işletme faaliyetlerinin belirli aralıklar (zaman kesitleri) itibariyle kesilmiş sayılmasını gerekli kılar.Bu da işletme faaliyetleri sonuçlarını belirli zaman kesitini ifade eden belirli bir dönem itibariyle görülmesi, ölçülmesi ve kontrol edilmesi demektir.Dönem, yönetiminin başarısı için, ileriye yönelik kararların alınması gerekli olduğundan, faaliyetlerin sürekli olma özelliğine rağmen, ara ara kesildiği varsayılarak ölçme, kontrol planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki sürelerdir.Dönem bir yıl (12 ay) olarak kabul edilir. bu sürenin başlama ve bitiş tarihleri, işin türü nedeniyle özellik taşımıyorsa dönem takvim yılıdır.Takvim yılı 1 ocak'ta başlar 31 aralık'ta biter.Yani muhasebe ikinci işlevi ile birinci işlevi sonunda ulaşılan bilgileri çözümlediğine ve yorumladığına göre ilgili taraflara birinci işleve paralel olarak bir dönem içindeki mali nitelikli olayların sonucu hakkında bilgi iletir.Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların (örneğin paranın) stoklara (mala), stokların satılıp (satış kredili ise önce alacaklara) sonra gene serbest olarak kullanabileceği para şeklinepara > mal > alacak > faaliyet döngüsü30) Bilanço nedir?İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren bir mali tablodur.VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR


Muhasebe 3

18) Yeminli mali müşavirin faaliyet konuları nelerdir?

Tasdik işlerini yapma yetkisine sahiptir.
SMMM belgesini aldıktan 10 yıl sonra, girdikleri sınavda başarılı olanlar YMM olabilir.

SMMO = serbest muhasebeci mali müşavirler odası

YMMO = yeminli mali müşavirler odası

TÜRMOB = Türkiye serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları birliği

19) Hangisi vergi beyannameleri ve mali tablolorı tasdik yetkisine sahiptir?

Yeminli mali müşavir

20) Türkiye'de muhasebe organizasyonu, muhasebe kayıtlarının tutulmasını ve mali tabloların düzenlenmesini işlemlerini yapmaya yetkili meslek grubu kimdir?

SMMM

21) Hangisi işletme sahiplerinin varlıkları üzerindeki haklarının parasal olarak ifadesidir?

Sermaye

22) Yevmiye defterine kayıt hangi muhasebe işlevidir?

Kaydetme.

23) Büyük deftere kayıt hangi muhasebe işlevidir?

Sınıflandırma.

24) bilançonun hazırlanması hangi muhasebe işlevidir?

Özetleme.

25) Üçüncü kişilerin işletme varlıkları üzerindeki haklarına ne denir?

Borç.

26) mali işlem- girdi- süreçleme- çıktı'ya ne ad verilir?

Muhasebenin bilgi akışı.